DRABINA

Regulamin

11 kwietnia 2018

 

Objaśnienie terminów używanych w regulaminie

 1. Internetowa galeria sztuki – serwis internetowy w ramach, którego prowadzona jest sprzedaż sztuki online w formie galeryjnej, aukcyjnej oraz wynajem obiektów za pośrednictwem Drabina Sztuki Młodej 38-500 Sanok, ul. Robotnicza 21/18 NIP 687105137, REGON 180560943
 2. Sprzedawca – podmiot, który za pośrednictwem internetowej galerii sztuki DRABINA SZTUKI MŁODEJ wystawia swoje Obiekty na Aukcjach Online lub Live prowadzonych przez internetową galerię sztuki Zasady wystawiania Obiektów przez Uczestnika reguluje również odrębna umowa między Stronami.
 3. Obiekt – przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki, powierzony Internetowej Galerii Sztuki do sprzedaży na Aukcjach Online lub Live, jak również do wynajmu na zasadach określonych w odrębnej Umowie
 4. Aukcje Online – Aukcje odbywające się jedynie w Internecie za pośrednictwem Internetowej Galerii Sztuki.
 5. Aukcje Live – Aukcje w Internecie odbywające się razem z aukcją na sali w czasie rzeczywistym.
 6. Kupujący – Użytkownik serwisu Aukcje Online lub Aukcji Live, którego działanie ma na celu dokonanie zakupu obiektu w drodze Aukcji obiektu.
 7. Postąpienie – minimalna kwota o którą wzrasta cena przy Aukcji.
 8. Cena uzyskana – ostateczna cena ustalona po zakończeniu Aukcji.
 9. Cena wywoławcza – cena od której zaczyna się Aukcji.
 10. Opcja kup teraz – zakup obiektu za cenę wskazaną przez Użytkownika w Aukcji Online.

Postanowienia ogólne

 1. Na Aukcjach wystawiane są Obiekty o charakterze dzieł sztuki i/lub Obiekty kolekcjonerskie. Kwalifikacji Obiektów dla potrzeb przeprowadzenia Aukcji dokonuje Internetowa Galeria Sztuki na podstawie formularza zgłoszeniowego. Opis obiektu może być modyfikowany przez Internetową Galerię Sztuki bez ograniczeń. Sprzedawca wyraża zgodę na publikację zdjęcia wraz z opisem zgodnie z uznaniem Internetowej Galerii Sztuki. Internetowa Galeria Sztuki nie ponosi odpowiedzialności, za jakość zdjęć zamieszczanych na stronach internetowych. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby kolory wyświetlane na monitorze wiernie odwzorowywały kolory wystawionych Obiektów, mogą wystąpić nieznaczne różnice. Wynikają one z innych ustawień (parametrów) Twojego monitora. O czasie wystawienia Obiektu i rozpoczęcia Aukcji Online decyduje Internetowa Galeria Sztuki.
 2. Obiekty są powierzone na zasadzie zlecenia Internetowej Galerii Sztuki do sprzedaży, wynajmu przez Sprzedających. Obiekty powierzone na zasadach zlecenia sprzedaży lub wynajmu są wolne od wad fizycznych lub prawnych, co Sprzedawca potwierdza. Internetowa Galeria Sztuki nie ma tytułu prawnego w zakresie własności Obiektów o ile nie zostały zawarte dodatkowe Umowy.
 3. Oświadczenia i poprawki zgłoszone w czasie trwania Aukcji uzupełniają opis. W zakresie oświadczeń i poprawek decyduje Internetowa Galeria Sztuki po weryfikacji
 4. Sprzedający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści, które przesyła, jak również za zgodność Obiektu z prezentowanym przez niego zdjęciem oraz opisem. W przypadku gdy Obiekt po jego otrzymaniu przez Internetową Galerię Sztuki w szczególności nie jest zgodny z opisem, właściwościami o jakich zapewniał Sprzedający, posiada wady fizyczne lub prawne, wówczas Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kupującego i Internetowej Galerii Sztuki.
 5. Internetowa Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo bez podawania przyczyn i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności do: selekcji i wyboru przesłanych przez Sprzedającego Obiektów, wycofania Obiektów z Aukcji, uniemożliwienia uczestnictwa Sprzedającego lub Obiektu w Aukcji bez podania przyczyn.
 6. Sprzedający udziela Internetowej Galerii Sztuki nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie Obiektów udostępnionych przez Sprzedającego w serwisach Internetowej Galerii Sztuki (w szczególności zdjęć i opisów Obiektów), w celu promocji tych Obiektów w Internecie oraz w innych mediach, w tym także poprzez umieszczanie ich w aplikacjach i widgetach Internetowej Galerii Sztuki lub podmiotów trzecich (w tym w szczególności aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych) lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z prezentacją dorobku Internetowej Galerii Sztuki.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz na podstawie Regulaminu.
 8. Internetowa Galeria Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas Aukcji w Internecie (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.
 9. Do wzięcia udziału w Aukcjach Online lub Live nie jest wymagane wpłacenie wadium.
 10. Internetowa Galeria Sztuki ma prawo publikować na swoich stronach internetowych Obiekt, jeszcze przed dniem rozpoczęcia Aukcji z oznaczeniem w szczególności: daty lub godziny początkowej rozpoczęcia Aukcji.

Rejestracja, Sprzedający i Kupujący

 1. Sprzedającymi lub Kupującymi w Internetowej Galerii Sztuki mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby reprezentujące Sprzedającego lub Kupującego oświadczają, że mają prawo do podejmowania czynności i składania oświadczeń woli w zakresie Aukcji Online lub Live w pełnym zakresie. Osoby te w przypadku przekroczenia sposobu reprezentacji ponoszą pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka, na co wyrażają zgodę. Internetowa Galeria Sztuki nie ma obowiązku weryfikacji zasad i zakresu pełnomocnictwa.
 2. Przystąpienie Kupującego lub Sprzedającego do Aukcji Online lub Live wymaga zarejestrowania się w serwisie i utworzenia konta przez Sprzedającego lub Kupującego.
 3. W następstwie rejestracji, Kupujący lub Sprzedający otrzymuje automatycznie w drodze mailowej link aktywacyjny. Po otrzymaniu linku aktywacyjnego Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić wszelkie dane i informacje. Brak wszystkich wymaganych danych i informacji oznacza brak woli Sprzedającego do kontynuowania rejestracji i udziału w Aukcjach Internetowej Galerii Sztuki. Kupujący uzyskuje dostęp umożliwiający mu udział w aukcjach po dokonaniu procesu rejestracji. W przypadku wygrania Aukcji Online lub Live lub Kup teraz, zobowiązany jest wypełnić dodatkowy formularz zamówienia, w którym poda szczegółowe informacje, niezbędne do zamknięcia transakcji.
 4. Kupujący lub Sprzedający zobowiązują się aktualizować swoje dane na bieżąco ze skutkiem ponoszenia z tego tytułu negatywnych następstw prawnych.
 5. Internetowa Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Kupującego lub Sprzedającego
 6. Internetowa Galeria Sztuki rezerwuje sobie prawo wykluczenia Kupującego albo Sprzedającego, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w Aukcji Online lub Live lub Kup teraz, jeżeli działanie Kupującego albo Sprzedającego było sprzeczne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący albo Sprzedający nie wywiązuje się ze swych zobowiązań w tym, gdy Sprzedający dostarcza Obiekt, który nie jest zgodny z opisem, właściwościami o jakich zapewniał Sprzedający, posiada wady fizyczne lub prawne. W takim przypadku Internetowa Galeria Sztuki ma prawo zawiadomić inne Domy Aukcyjne o tym fakcie.
 7. Dane Sprzedającego oraz Kupującego pozostają do wyłącznej wiadomości Internetowej Galerii Sztuki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 8. Przystępując do Aukcji Kupujący albo Sprzedający potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Internetową Galerię Sztuki dla celów marketingowych (dane podawane są dobrowolnie; Sprzedawca lub Kupujący ma prawo wglądu i ich poprawiania).
 9. Złożenie oferty przez Kupującego w trakcie licytacji Obiektu jest wiążące do momentu zakończenia transakcji albo do wykluczenia zgodnie z pkt 26 wyżej.

Konta

 1. W zakresie Aukcji, co do danego obiektu zabronione jest występowanie danej osoby po stronie Kupującego i Sprzedającego. Nadto zabrania się w szczególności:
  1. składania ofert we własnych Aukcjach, Aukcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Aukcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu mającym na celu wpłynięcie na wynik Aukcji w sposób sprzeczny z prawem bądź zasadami współżycia społecznego;
  2. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w Aukcji;
  3. składanie ofert mających na celu naruszenie zasad uczciwej konkurencji;
  4. udostępnianie lub przekazywanie loginu lub hasła osobom trzecim.
 2. Internetowej Galerii Sztuki przysługuje prawo do zablokowania oraz usunięcia Konta Sprzedającego lub Kupującego w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Sprzedającego lub Kupującego postanowień Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego. Uprawnienie to przysługuje Internetowej Galerii Sztuki również w przypadku stwierdzenia wykorzystywania przez Sprzedającego lub Kupującego Konta w celach niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w Aukcjach.
 3. Sprzedający lub Kupujący, którego Konto jest zablokowane lub usunięte nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Internetowej Galerii Sztuki. Internetowa Galeria Sztuki może odmówić Sprzedającemu lub Kupującemu kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Sprzedającego lub Kupującego było zawieszone w przeszłości
 4. DRABINA SZTUKI MŁODEJ może, po poinformowaniu z miesięcznym wyprzedzeniem, usunąć Konto nieużytkowane przez okres dłuższy niż sześć miesięcy od ostatniego logowania.
 5. Nowe Konto podlega weryfikacji przez Internetową Galerię Sztuki. Internetowa Galeria Sztuki może odrzucić dane wprowadzone.
 6. Rozpoczęcie Aukcji jest możliwe po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji.
 7. DRABINA SZTUKI MŁODEJ ma prawo do czasowego zablokowania Konta lub dostępu do wybranych usług świadczonych przez serwis w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego Konta zostało zagrożone.
 8. Kupujący lub Sprzedający wyrażają zgodę na działania Internetowej Galerii Sztuki jak w pkt 30-36.

Miejsce Aukcji

 1. Aukcja Online odbywa się w serwisach internetowych internetowej galerii sztuki DRABINA SZTUKI MŁODEJ.
 2. Wszystkie Obiekty sprzedawane na Aukcji Online lub Live można przeglądać na stronach internetowych DRABINA SZTUKI MŁODEJ.
 3. Aukcja Live odbywa się w miejscach wyznaczonych przez DRABINA SZTUKI MŁODEJ.

Przebieg Aukcji Online lub Live

 1. Sprzedaż odbywa się w terminie określonym dla danej Aukcji przez Internetową Galerię Sztuki. W przypadku sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej termin wystawienia Obiektu nie może być krótszy niż 30 dni, chyba, ze Internetowa Galeria Sztuki i Sprzedający ustalą inaczej, co zostanie oznaczone przy terminie tej sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej. W innych rodzajach pośrednictwa sprzedaży Internetowej Galerii Sztuki termin ustalany jest indywidualnie.
 2. Zakończenie Aukcji Online poprzez opcję Kup teraz następuje w momencie zaakceptowania warunku Kup teraz, poprzez wysłanie właściwego formularza zamówienia oraz dokonanie płatności zgodnie z regulaminem.
 3. Zakończenie Aukcji Live następuje poprzez przybicie albo poprzez zamknięcie Aukcji.
 4. Kupujący potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” oraz „Zatwierdź” składa wiążącą ofertę aukcyjną zgodnie z Art.70 K.C.
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 6. System Aukcji Online rejestruje wielkość ofert oraz czas ich złożenia – mogą one być przeglądane przez zarejestrowanych Użytkowników i Uczestników na stronie “Historia Aukcji”.
 7.  Po upływie terminu określonego na zasadach jak w punkcie 1, a w przypadku kiedy nie została złożona żadna skuteczna oferta, aukcja zostaje automatycznie wznowiona przez Internetową Galerię Sztuki na kolejne 30 dni lub według indywidualnych ustaleń. Automatyczne wznowienie może być wielokrotne. Artysta zostanie o tym poinformowany mailowo, co pozwoli mu podjąć decyzję o ewentualnym wycofaniu wystawionych produktów bądź dalszej współpracy z Galerią.
 8. Zakończenie Aukcji Online następuje w momencie upływu czasu na nią wyznaczonego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 41 i 47.

Unieważnienie oferty – Aukcje Online, Live

Unieważnienie oferty złożonej omyłkowo przez Uczestnika może być dokonane wyłącznie po pisemnym uzasadnieniu przesłanym do DRABINA SZTUKI MŁODEJ (pocztą lub na adres galeria@drabinasztukimlodej.pl). internetowa galeria DRABINA SZTUKI MŁODEJ ma prawo odmówić wycofania błędnej oferty jeżeli może to wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie serwisu oraz przebieg Aukcji, oraz gdy takie zgłoszenie dotarło później niż na 24 godziny przez planowanym zakończeniem Aukcji.

Warunki zakupu

 1. Nabywcą jest Kupujący, który zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Online lub Live z uwzględnieniem opcji Kup teraz.
 2. Użytkownik w przypadku zakończenia Aukcji po złożeniu najkorzystniejszej oferty zapłaci na rzecz DRABINA SZTUKI MŁODEJ bezzwrotną Prowizję w wysokości 15 % kwoty osiągniętej na Aukcji.
 3. Reklamacja Uczestnika, zwrot obiektu Użytkownikowi albo odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo Internetowej galerii DRABINA SZTUKI MŁODEJ do uzyskanej Prowizji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Należność za zakupione Obiekty powinna zostać wpłacona w całości w terminie 5 dni od daty zakończenia Aukcji. Płatności dokonywane są za pomocą przelewu bankowego na konto Internetowej Galerii Sztuki podane przez DRABINA SZTUKI MŁODEJ po zakończeniu Aukcji lub poprzez serwis pośredniczący w “szybkich płatnościach online”, dostępny w serwisie Internetowej Galerii Sztuki. Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Internetowej Galerii Sztuki.
 5. W ramach serwisów Internetowej Galerii Sztuki dopuszczone są płatności w walutach innych niż polski złoty, to jest dolar amerykański oraz euro. Wszelkie opłaty i prowizje w walutach innych niż polski złoty przeliczane są na złote polskie według dziennego kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w chwili naliczenia danej opłaty lub prowizji. Rozliczenia między Internetową Galerią Sztuki DRABINA SZTUKI MŁODEJ a Sprzedającym będą odbywać się według kwot podanych w złotych polskich, tak jakby wszelkie płatności zostały dokonane w złotych polskich.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na podanie imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz adresu wysyłki, numeru telefonu, adresu mailowego. Użytkownik zobowiązany dostarczyć obiekt w terminie do 5 dni na adres podany przez DRABINA SZTUKI MŁODEJ.
 7. W celu finalizacji transakcji Kupujący zobowiązany jest wypełnić dostępny w serwisie Internetowej Galerii Sztuki formularz zamówienia, przesłać go w czasie nieprzekraczającym 48 godzin klikając przycisk „Wyślij” oraz dokonać zapłaty na konto wskazane przez DRABINA SZTUKI MŁODEJ w odrębnej korespondencji lub za pośrednictwem dostępnego w serwisie systemu płatniczego Dotpay.
 8. Do momentu uiszczenia zapłaty Aukcja uzyskuje status zarezerwowanej.

Wynajem dzieł sztuki

 1. Obiekty wystawiane w serwisach Internetowej Galerii Sztuki mogą być przedmiotem najmu na zasadach określonych odrębną umową.
 2. Umowa najmu zawierana jest na okresy 3, 6, 12 i 24-ro miesięczne lub na czas indywidualnie ustalony przez Internetową Galerię Sztuki i Sprzedającego (Wynajmującego).
 3. Koszt wynajmu uzależniony jest od zakresu obsługi oraz wartości wynajmowanych obiektów.
 4. W celu zawarcia umowy najmu należy przesłać odpowiednie zapytania na adres: galeria@drabinasztukimlodej.pl

Reklamacje

 1. Sprzedający lub Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Internetową Galerię Sztuki lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu na adres: reklamacje@drabinasztukimlodej.pl. W przypadku reklamacji związanych z Obiektem w zakresie jego wad fizycznych lub prawnych do ich rozpatrywania uprawniona jest Internetowa Galeria Sztuki.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Internetowa Galeria Sztuki zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Składający reklamację ma obowiązek uzupełnić dane lub informacje w terminie 3 dni. W przypadku braku uzupełnienia Internetowa Galeria Sztuki rozpatruje reklamacje na podstawie złożonej reklamacji. Niniejsze ma na celu przyśpieszenie procesu reklamacji, jak również ochronę strony przed przewłoką.
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość (Aukcje Online) Uczestnik może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ten przepis nie stosuje się do Aukcji Live ponieważ towarzyszą one zawsze publicznej Aukcji na sali.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Konta.

Przesyłanie obiektów

 1. Sprzedający zobowiązany jest do przesłania Obiektów wylicytowanych i zapłaconych na adres podany przez Internetową Galerię Sztuki w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownego powiadomienia
 2. Koszt przesyłki Obiektu na wskazany przez Internetową Galerię Sztuki adres (adres Kupującego) pokrywa w całości Kupujący.
 3. Odbioru Obiektów można dokonać osobiście w przypadku Aukcji Live. Internetowa Galeria Sztuki pośredniczy przy przekazaniu obiektu.

Podstawa prawne

 1. Internetowa galeria sztuki przypomina, że zgodnie z przepisami polskiego prawa wywóz Obiektów poza granice wymaga stosownych pozwoleń.
 2. Na mocy obowiązującego prawa internetowa galeria sztuki zobowiązana jest do zebrania danych osobowych, określonych stosownymi przepisami, klientów dokonujących zakupów na kwotę ponad 15 000,- Euro oraz w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
 3. Na podstawie art. 20 ust. 2. ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu bezpośrednio na Aukcjach, po cenie wylicytowanej, jeśli zgłoszą to tuż po zakończeniu Aukcji danej pozycji.

Zasady dotyczące Aukcji

 1. Tworzenie opisu Obiektu
  1. W celu stworzenia opisu Obiektu Użytkownik wypełnia dostępny na stosownej stronie portalu DRABINA SZTUKI MŁODEJ formularz, w którym należy zamieścić:
   • autora Obiektu;
   • tytuł Obiektu;
   • czas powstania Obiektu;
   • typ Obiektu;
   • technikę wykonania lub rodzaj materiału, z jakiego Obiekt został wykonany;
   • wymiary Obiektu;
   • sygnatury i opis na Obiekcie;
   • stan zachowania Obiektu;
   • pochodzenie Obiektu;
   • udział Obiektu w wystawach i publikacjach
   • inne informacje (opcjonalnie).
  2. Opis Obiektu powinien dotyczyć wyłącznie Obiektu, który jest wystawiony na Aukcji.
  3. Opis powinien jednoznacznie określać wszystkie istotne cechy Obiektu, nie zostawiając w ten sposób Uczestnikowi wyboru co do istotnych cech Obiektu.
  4. Brak podania cech indywidualnych i związane z tym konsekwencje obciążają Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek sprecyzowania cech indywidualnych Obiektu.
  5. Zabronione jest umieszczanie w opisie Obiektu treści naruszających przepisy prawa lub Regulaminu. Niezależnie od powyższego opis Obiektu nie może zawierać:
   • informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd;
   • treści naruszających przepisy obowiązującego prawa;
   • słów powszechnie uważanych za wulgarne, słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych;
   • jakichkolwiek elementów zachęcających do sprzedaży licytowanego Obiektu poza serwisem drabinasztukimlodej.pl i przekazów nie związanych bezpośrednio z kupnem licytowanego Obiektu;
   • niedozwolone jest używanie kodów (skryptów) prowadzących do destabilizacji serwisu oraz wprowadzających w błąd Uczestnika;
  6. Użytkownik ma obowiązek do opisu Obiektu dodać zdjęcia Obiektu w formacie: minimalna szerokość dłuższego boku – 1920px, białe tło (gdy dotyczy).
  7. Zdjęcia nie mogą wprowadzać w błąd, co do Obiektu oraz jego właściwości.
  8. Elementy opisu Obiektu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub wynikających z innych przepisów. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. Użytkownik ponosi z tego tytułu odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W opisie Obiektu zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.
  9. Czas trwania Aukcji wynosi do 30 dni.
  10. Otwarcie Aukcji następuje po zatwierdzeniu opisu Obiektu przez DRABINA SZTUKI MŁODEJ Czas trwania Aukcji ustalany jest przez Internetową Galerię Sztuki.
  11. Sprzedający może określić w formularzu zgłoszeniowym, iż wystawiany obiekt może być zakupiony jedynie przy skorzystaniu z opcji „Kup teraz”. Tak oznaczona aukcja nie podlega składaniu ofert w formie licytacji.
 2. Przebieg Aukcji
  1. Uczestnicy zainteresowani wzięciem udziału w otwartej Aukcji składają ofertę poprzez wpisanie ceny i zatwierdzeniu jej przyciskiem „Złóż ofertę”.
  2. Składana oferta musi być wyższa od aktualnej oferty o wymagane postąpienie, czyli kwotę 10 zł.
  3. Kupujący może dokonywać przebicia własnej oferty.
  4. Składana oferta musi być wyższa od aktualnej oferty o wymagane postąpienie:
   • 10,00 zł – jeżeli najwyższa oferowana cena w danej chwili mieści się w przedziale do 4.000,00 zł;
   • 50,00 zł – jeżeli najwyższa oferowana cena w danej chwili mieści się w przedziale od 4.001,00 zł do 10.000,00 zł;
   • 100,00 zł – jeżeli najwyższa oferowana cena w danej chwili mieści się w przedziale od 10.001,00 zł i powyżej;
  5. Kupujący może złożyć ofertę wyższą niż wymagana minimalną kwotą postąpienia. Do tej wysokości system automatycznej licytacji będzie dokonywał przebicia złożonej przez innego Kupującego oferty o minimalną kwotę postąpienia aż do wysokości oferty wprowadzonej przez Kupującego.
  6. Aukcja zostaje zakończona na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Zakończenie transakcji
  1. Kupujący, którego oferta zwyciężyła w licytacji, zobowiązany jest wypełnić i przesłać za pośrednictwem serwisu formularz zamówienia do Internetowej Galerii Sztuki.
  2. W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie, zwycięzcą aukcji zostaje Kupujący, którego oferta była kolejną najwyższą.
  3. W przypadku zakupu poprzez opcję „Kup teraz” Kupujący zobowiązany jest wypełnić i przesłać za pośrednictwem serwisu formularz zamówienia do Internetowej Galerii Sztuki.
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu internetowej galerii sztuki DRABINA SZTUKI MŁODEJ Zasady naliczania opłat i prowizji
 5. Postanowienia ogólne.
  1. DRABINA SZTUKI MŁODEJ pobiera w ramach świadczonych usług prowizję od sprzedaży. Inne świadczenia mogą być uzgodnione z Użytkownikiem lub Uczestnikiem.
  2. Prowizja od sprzedaży:
   • prowizją od sprzedaży obciążony jest Sprzedający. Prowizja naliczana jest w momencie zakończenia aukcji, na zasadach określonych w Regulaminie;
   • prowizja nie może być niższa niż 1,00 zł (jeden złoty);
   • prowizja za każdą zrealizowaną transakcję jest naliczana osobno od końcowej wartości brutto każdego obiektu;
   • prowizja jest naliczana na bieżąco i potrącana Użytkownikowi z ceny uzyskanej.
   • prowizja uiszczana jest w przypadku usunięcia Obiektu w trakcie aukcji (tj. 30 dni)  przez jej Autora
 6. Rozliczanie należności
 7. DRABINA SZTUKI MŁODEJ zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia za sprzedany obiekt na numer konta podany przez zarejestrowanego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od sfinalizowania transakcji z Kupującym, który zakupił dany obiekt. Wynagrodzenie to zostanie automatycznie pomniejszone o wyznaczoną prowizję (15%).
  1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu po zalogowaniu do aktualnego stanu swojego konta, w którym zawarte są wszystkie należności związane z prowizjami. Użytkownik ma również prawo wglądu do archiwalnych danych z ostatnich trzech miesięcy, z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu Użytkownik może uzyskać dane na odrębnie skierowane żądanie do DRABINA SZTUKI MŁODEJ. W takim przypadku DRABINA SZTUKI MŁODEJ ma prawo pobrać dodatkowe wynagrodzenie związane z przygotowaniem dokumentów lub przesyłką, w cenach średnich dla tego rodzaju usług.
  2. Użytkownik otrzymuje za pobraną prowizję fakturę.  Faktury są wystawiane z użyciem danych zawartych na Koncie Użytkownika aktywnego w serwisie DRABINA SZTUKI MŁODEJ. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa w granicach obowiązującego prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane dane lub ich aktualizację. Brak dokonywania aktualizacji obciąża skutkami Użytkownika na zasadach ryzyka.
 8. Postanowienia końcowe.
  1. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są cenami brutto. Kwoty zaokrąglane są w górę, do pełnych groszy.
  2. DRABINA SZTUKI MŁODEJ zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości prowizji. Zmiany te nastąpią w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
  3. DRABINA SZTUKI MŁODEJ i zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

 

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji.

Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania, ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz poniżej "OK, zgadzam się", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij